728x90
반응형

번호     사업장명           소재지전화        도로명전체주소   도로명우편번호   위생업태명

156006  미즈베베 소아과            전라북도 익산시 무왕로 1018 (영등동)       54634    영업장판매

156007  미즈베베산부인과의원      063 8405000     전라북도 익산시 무왕로 1018 (영등동)       54634   

156008  미즈베베 의료용품점       063 8405014     전라북도 익산시 무왕로 1018 (영등동)       54634   

156009  미래항맥외과      063 843 7600     전라북도 익산시 무왕로 1018 (영등동)       54634   

156010  슬림앤미           063 834 8900     전라북도 익산시 무왕로 1030 (영등동, (엔젤빌딩 5))          54636   

156011  슬림앤미           063 834 8900     전라북도 익산시 무왕로 1030, 5 (영등동, 엔젤빌딩)           54636   

156012  김소윤             전라북도 익산시 무왕로 1031, 5 (영등동)  54545    방문판매

156013  ()천지양         02 2071 3621     전라북도 익산시 무왕로 1035 (영등동)       54545   

156014  LG화장품(민정뷰터)         063 838 6375     전라북도 익산시 무왕로 1035 (영등동)       54545   

156015  익산 홈플러스 LG화장품   063 838 6375     전라북도 익산시 무왕로 1035 (영등동)       54545   

156016  홈플러스 주식회사 익산점 063 8598124     전라북도 익산시 무왕로 1035 (영등동)       54545   

156017  홈플러스익산점 ()아모레퍼시픽   02  709 5752     전라북도 익산시 무왕로 1035 (영등동,(2)) 54545   

156018  H 익산오빌        063 834 6893     전라북도 익산시 무왕로 1035, 홈플러스 아모레화장품 2 (영등동)     54545           영업장판매

156019  익산S한의원                 전라북도 익산시 무왕로 1038, 2 (영등동)  54636    영업장판매

156020  롯데쇼핑()롭스 롯데몰 익산영등점                     전라북도 익산시 무왕로 1052 (영등동)       54637   

156021  베네비타 익산점  063 833 3312     전라북도 익산시 무왕로 1052, 4 (영등동)  54637   

156022  대상()건강사업본부                 전라북도 익산시 무왕로 1053 (영등동)       54545   

156023  )현인코스메틱  063 835 8632     전라북도 익산시 무왕로 1053 (영등동)       54545   

156024  한국인삼공사 롯데마트 익산점      063 251 2304     전라북도 익산시 무왕로 1053 (영등동)       54545   

156025  롯데쇼핑()롯데마트 익산점        063 8302500     전라북도 익산시 무왕로 1053 (영등동)       54545   

156026  LG생활건강 롯데마트 익산점        063 835 8633     전라북도 익산시 무왕로 1053 (영등동)       54545   

156027  주식회사 아모레퍼시픽(L익산누리)  063 832 6893     전라북도 익산시 무왕로 1053, 롯데마트 1 (영등동) 54545           영업장판매

156028  ()원불교 영등보화당 한의원                  전라북도 익산시 무왕로 1058 (영등동)       54637   

156029  한국인삼공사영등판매장   063 8360303     전라북도 익산시 무왕로 1058 (영등동)       54637   

156030  이코르 월드       063 833 1333     전라북도 익산시 무왕로 1069 (영등동,1)   54545   

156031  씨제이올리브네트웍스()익산영등점                    전라북도 익산시 무왕로 1072-1 (영등동)     54637   

156032  ()화진화장품               전라북도 익산시 무왕로 1072-1 (영등동, (4))        54637   

156033  씨제이올리브영() 익산영등점      063 838 5260     전라북도 익산시 무왕로 1072-1, 1 (영등동)          54637   

156034  림화장품           063 833 0170     전라북도 익산시 무왕로 1074 (영등동,3)   54637   

156035  허브나라콩다이어트                   전라북도 익산시 무왕로 1085-1 (영등동)     54546   

156036  솔고헬스케어      063 856 8878     전라북도 익산시 무왕로 1085-1 (영등동)     54546   

156037  솔고헬스케어      063 8568878     전라북도 익산시 무왕로 1085-1 (영등동)     54546   

156038  비겐의료기        063 831 7870     전라북도 익산시 무왕로 1089, 연화빌딩 4 (영등동) 54546    영업장판매

156039  나비엘영등갤러리           전라북도 익산시 무왕로 1092, 2 (영등동)  54638    기타 건강기능식품일반판매업

156040  예일소아청소년과의원      063 831 7831     전라북도 익산시 무왕로 1098 (영등동)                 

156041  장문외과 의원    063 8346000     전라북도 익산시 무왕로 1099-1 (영등동)     54546   

156042  장문웰빙                     전라북도 익산시 무왕로 1099-1, 1 (영등동)          54546    기타 건강기능식품일반판매업

156043  더 맑은의원,더 나은한의원                     전라북도 익산시 무왕로 1100, 근린생활시설 302 (어양동)   54639   

156044  웅진코웨이        063 842 9667     전라북도 익산시 무왕로 1106 (어양동)       54639   

156045  라파자연과에너지 063 833 8444     전라북도 익산시 무왕로 1116 (어양동)       54639   

156046  아모레보람특약점 063 831 0700     전라북도 익산시 무왕로 1116 (어양동,4)   54639   

156047  케이지씨라이프앤진익산대리점      063 835 1899     전라북도 익산시 무왕로 1116, 대한화재 3 (어양동) 54639           방문판매

156048  전자랜드익산점   063 831 6300     전라북도 익산시 무왕로 1119 (영등동)       54546   

156049  익산항장외과      063 8358501     전라북도 익산시 무왕로 1120 (어양동)       54639   

156050  솔고헬스케어      063 856 8878     전라북도 익산시 무왕로 1120 (어양동)       54639   

156051  ()좋은비타민               전라북도 익산시 무왕로 1122 (어양동)       54639   

156052  우리들소아청소년과의원   063 830 8000     전라북도 익산시 무왕로 1122 (어양동)       54639   

156053  오휘하나로점                전라북도 익산시 무왕로 1134 (어양동)       54563   

156054  아하! 허브다이어트                    전라북도 익산시 무왕로 1153 (어양동, 어양주공6단지 제상가동)         54553   

156055  진안홍삼           063 833 0852     전라북도 익산시 무왕로 1153, 106 (어양동)         54553   

156056  푸른건강식품      063 8327989     전라북도 익산시 무왕로 1157 (어양동)       54553   

156057  정관장 부송점    063 836 2304     전라북도 익산시 무왕로 1174 (부송동)       54562   

156058  솜니허브                              전라북도 익산시 무왕로 1194 (부송동)       54562   

156059  노브랜드 익산부송점       063 838 8225     전라북도 익산시 무왕로 1242, 1 (부송동)  54557   

156060  아낙네허브다이어트                   전라북도 익산시 무왕로 1270 (부송동)       54557   

156061  한국암웨이IBO 최금숙     063 833 1322     전라북도 익산시 무왕로 1278 (부송동)       54558    방문판매

156062  다이어트클럽 여우다       0639153848       전라북도 익산시 무왕로 1278 (부송동)       54558   

156063  GS25익산IC                전라북도 익산시 무왕로 1406 (팔봉동)       54582   

156064  하이리빙           063 8347002     전라북도 익산시 무왕로 882 (신동) 54645   

156065  이루다 퍼스널트레이닝               전라북도 익산시 무왕로 884, 3 (신동)      54645    방문판매

156066  베네비타                     전라북도 익산시 무왕로 895 (신동) 54538   

156067  마임.  신동지사   063 856 3939     전라북도 익산시 무왕로 964 (신동) 54635   

156068  앤식품             전라북도 익산시 무왕로 968-8 (신동)         54635   

156069  익산병원 매점    063 8409485     전라북도 익산시 무왕로 969 (신동) 54543   

156070  자연드림영등점              전라북도 익산시 무왕로11 18-1 (영등동)  54545   

156071  이니스프리 익산 영등점              전라북도 익산시 무왕로11 6-31, 1 (영등동)       54545   

156072  이니스프리 익산영등점     063 838 6774     전라북도 익산시 무왕로11 6-31, 베이직하우스 1 (영등동) 54545           영업장판매

156073  ()코리아나화장품         063 856 1136     전라북도 익산시 무왕로12 9-23, 2 (신동, 럭셔리빌딩)      54635   

156074  유니시티           063 855 1004     전라북도 익산시 무왕로13 13 (영등동)     54545   

156075  사임당화장품      063 835 1443     전라북도 익산시 무왕로15 12 (영등동)     54546   

156076  )마임(다복지사) 063 8354123     전라북도 익산시 무왕로15 18-1 (영등동,3)        54546   

156077  유라 허브 다이어트                   전라북도 익산시 무왕로15 19 (영등동, 1)          54546   

156078  하이리빙           063 8332942     전라북도 익산시 무왕로16 26 (영등동)     54637   

156079  애터미             전라북도 익산시 무왕로16 26, 102 1507 (영등동, 우미아파트)    54637    방문판매

156080  이태훈통증클리닉 063 8347000     전라북도 익산시 무왕로16 4 (영등동)      54637   

156081  레드&그린카페              전라북도 익산시 무왕로16 43 (영등동)     54641    영업장판매

156082  GS25 익산보석              전라북도 익산시 무왕로16 5 (영등동)      54638    영업장판매

156083  더 에너지                    전라북도 익산시 무왕로17 44-4, 1 (영등동)       54541   

156084  쉼플                전라북도 익산시 무왕로17 44-4, 1 102 (영등동)          54541    영업장판매

156085  다이어트영양밥상           전라북도 익산시 무왕로19 11 (어양동)     54553   

156086  young 다이어트             전라북도 익산시 무왕로19 18 (어양동)     54553   

156087  J&K 유니시티               전라북도 익산시 무왕로19 18, 103 903 (어양동, 엘드수목토아파트)        54553   

156088  허브L 다이어트홈클럽                 전라북도 익산시 무왕로19 18, 104 502 (어양동, 엘드수목토APT) 54553   

156089  나눔                전라북도 익산시 무왕로19 18, 106동동 504 (어양동, 엘드 수목토) 54553   

156090  누림                전라북도 익산시 무왕로19 32, 1 101 (어양동)  54553   

156091  마임미소 지사    063 856 7760     전라북도 익산시 무왕로20 12 (어양동,(2))         54639   

156092  허브다이어트      9173735 전라북도 익산시 무왕로20 17 (어양동)     54639   

156093  정산부인과        063 8361991     전라북도 익산시 무왕로20 3 (어양동)      54639   

156094  GS25 익산어양점            전라북도 익산시 무왕로20 32 (어양동)     54639   

156095  GS25 어양점                 전라북도 익산시 무왕로20 32 (어양동)     54639   

156096  하이리빙                     전라북도 익산시 무왕로20 33 (어양동)     54639   

156097  건강기능식품 어양점                  전라북도 익산시 무왕로20 33, 101 11 1103 (어양동, 현대아파트)           54639    방문판매

156098  느낌허브다이어트           전라북도 익산시 무왕로21 18, 801 1503 (부송동)        54554   

156099  다드림허브다이어트                   전라북도 익산시 무왕로21 64, 103 (부송동, 리젠시빌 상가)         54551   

156100  하나앤허브        063 833 9984     전라북도 익산시 무왕로22 27, 201 104 (부송동,이리부송공공분양아파트)           54561   

156101  땡큐허브다이어트클럽                전라북도 익산시 무왕로22 27, 2 207 (부송동, 부송주공2차아파트상가)           54561   

156102  베리몽드                     전라북도 익산시 무왕로22 28, 302 1010 (부송동, 익산부송 3 주공아파트)           54564    전자상거래(통신판매업)

156103  아름다운 허브美 다이어트클럽                 전라북도 익산시 무왕로22 35, 1 (부송동)          54561    영업장판매

156104  자연과 순수                  전라북도 익산시 무왕로22 41 (어양동)     54566    전자상거래(통신판매업)

156105  아이원 익산위탁점                   전라북도 익산시 무왕로22 5, 2 (부송동) 54562   

156106  세븐일레븐(익산부송점)    063 836 4711     전라북도 익산시 무왕로22 9 (부송동)      54562   

156107  GS25 익산 부송 중앙점    063 831 8896     전라북도 익산시 무왕로22 9 (부송동)      54562   

156108  뉴랜드알로에 익산부송지사          063 834 3553     전라북도 익산시 무왕로22 9 (부송동, 3필지(782, 788, 1002-12)(2))     54562   

156109  유니시티코리아              전라북도 익산시 무왕로23 28-3, 3 (부송동)       54554    영업장판매

156110  뷰티스테이        063 833 6070     전라북도 익산시 무왕로23 30 (부송동)     54554    영업장판매

156111  힘찬다이어트                전라북도 익산시 무왕로23 36, 2 (부송동)          54554   

156112  힘찬점핑다이어트클럽                전라북도 익산시 무왕로23 36, 파리바게뜨 익산부송하나점 2 (부송동)           54554    영업장판매

156113  이엠     063 833 7451     전라북도 익산시 무왕로25 14 (부송동)     54550   

156114  이엠                전라북도 익산시 무왕로25 14, 706 103 (부송동, 제일5차아파트 상가)     54550   

156115  허브콩다이어트              전라북도 익산시 무왕로25 17 (부송동)     54555   

156116  허브콩다이어트클럽                   전라북도 익산시 무왕로25 17 (부송동)     54555   

156117  송상임포트                   전라북도 익산시 무왕로26 11-5, 105 602(부송동, 부송 우남아파트)       54558           전자상거래(통신판매업)

156118  보떼 부송동아점  063 862 9516     전라북도 익산시 무왕로26 13, 1 104 (부송동)  54558   

156119  ()지에스리테일 익산부송점        063 724 2001     전라북도 익산시 무왕로26 19 (부송동,(1))         54558   

156120  윤소아청소년과의원                   전라북도 익산시 무왕로26 21 (부송동)     54558   

156121  하이리빙           063 8316063     전라북도 익산시 무왕로26 33 (부송동)     54558   

156122  메리케이 주혜경            전라북도 익산시 무왕로26 34, 동아1차아파트 102 1903 (부송동)           54559           기타 건강기능식품일반판매업

156123  우리들의원        063 8341490     전라북도 익산시 무왕로26 8-1 (부송동)    54557   

156124  명현상사           0638513088       전라북도 익산시 무왕로3 56-8 (신동)      54539   

156125  알뜰폰 총판매장            전라북도 익산시 무왕로6 31 (신동)         54632   

156126  엘헬스보충제      063 841 2939     전라북도 익산시 무왕로6 31 (신동)         54632   

156127  무왕유통                     전라북도 익산시 무왕로7 15 (영등동)      54543   

156128  GS25원광대1              전라북도 익산시 무왕로8 16 (신동)         54632   

156129  상욱이네 이불(제네널바이오)                   전라북도 익산시 무왕로8 21-1, 1 (신동) 54632    영업장판매

156130  어울림허브다이어트                   전라북도 익산시 무왕로8 27 (신동)         54632   

156131  세움허브다이어트           전라북도 익산시 무왕로8 37 (신동)         54632   

156132  쁘띠퀸             전라북도 익산시 무왕로9 60, 605 301 (영등동, 영등제일4차아파트)        54542    전자상거래(통신판매업)

156133  자연드림모현점              전라북도 익산시 배산로 106 (모현동1)     54659   

156134  한삼인 익산모현점          063 8569976     전라북도 익산시 배산로 106 (모현동1)     54659   

156135  허니플러스                   전라북도 익산시 배산로 139, 109 (모현동1)       54654    전자상거래(통신판매업)

156136  익산필스토리의원           전라북도 익산시 배산로 139, 3 (모현동1)          54654    영업장판매

156137  필스토리의원      063 837 0676     전라북도 익산시 배산로 139, 3 (모현동1)          54654    영업장판매

156138  엠케이(MK)미라클                     전라북도 익산시 배산로 162, 3 (모현동1)          54656    영업장판매

156139  허브yyoung 다이어트      0638513238       전라북도 익산시 배산로 28 (송학동)          54664   

156140  허벌라이프                   전라북도 익산시 배산로 28, 107 (송학동, 송학현대아파트 상가)       54664   

156141  GS25송학현대점             전라북도 익산시 배산로 28, 1 106 (송학동)       54664    영업장판매

156142  멜라루카           063 831 3238     전라북도 익산시 배산로 34-1 (송학동, 송학현대아파트 상가101)      54664   

156143  미래와여성건강센터                   전라북도 익산시 배산로 66 (모현동1)      54660   

156144  스마일키즈                   전라북도 익산시 배산로 66 (모현동1)      54660   

156145  지아허브다이어트클럽              전라북도 익산시 배산로 91-11 (모현동1)  54658   

156146  에스떼젠           063 837 7100     전라북도 익산시 배산로 91-11 (모현동1)  54658   

156147  먹고 바르고 빼고           전라북도 익산시 배산로14 3, 2 (모현동1)       54659    영업장판매

156148  허브미다이어트클럽                   전라북도 익산시 배산로14 5-9 (모현동1)          54659   

156149  애터미             전라북도 익산시 배산로14 9, 1 102 (모현동1, 현대아파트)     54659   

156150  애터미             전라북도 익산시 배산로24 45-1 (모현동1)         54655   

156151  올리빈 에스테틱  063 837 1470     전라북도 익산시 배산로2 31 (송학동)      54664   

156152  클럽밸런스5 익산 모현점             전라북도 익산시 배산로3 24-15 (모현동1)         54658   

156153  바이올가 익산모현점                  전라북도 익산시 배산로3 24-5 (모현동1)          54658    영업장판매

156154  아이피부                     전라북도 익산시 배산로3 24-5, 301 (모현동1)  54658   

156155  세븐일레븐(익산송학으뜸점)          063 837 1647     전라북도 익산시 배산로6 19 (모현동1)  54660   

156156  새천년건강한약국           전라북도 익산시 배산로8 3 (모현동1)    54660   

156157  프리덤             전라북도 익산시 배산로8 32, 1 (모현동1)       54660    전자상거래(통신판매업)

156158  동원태성대리점              전라북도 익산시 번영로8 76, 1 (목천동) 54672   

156159  녹원메디칼()    063 8318131     전라북도 익산시 보석로 28 (신흥동,http://www.cfomall.com)   54627   

156160  철희양봉원                   전라북도 익산시 보석로1 38 (영등동)      54628    전화권유판매

156161  한국허벌라이프              전라북도 익산시 보석로2 6 (마동)          54627   

156162  암웨이(신정욱)               전라북도 익산시 부농길 17 (목천동)          54671   

156163  미네랄   063 8369396     전라북도 익산시 부송1 17 (어양동)         54563    다단계판매

156164  대진건강           063 833 4358     전라북도 익산시 부송1 17 (어양동,주공4단지405-706(7))   54563   

156165  에스티시()                 전라북도 익산시 부송1 17, 405 103 (어양동,주공4단지) 54563   

156166  다이어트여왕                전라북도 익산시 부송1 20-1 (어양동)      54564   

156167  천마니             전라북도 익산시 부송1 51 (부송동)         54562    영업장판매

156168  네이처컬렉션익산부송점   063 831 6472     전라북도 익산시 부송1 71, 1 (부송동)   54562   

156169  암웨이(이향자)               전라북도 익산시 부송1 81 (부송동)         54556   

156170  초록마을부송점   063 8326289     전라북도 익산시 부송1 81 (부송동)         54556   

156171  한국암웨이        063 831 3520     전라북도 익산시 부송1 81 (부송동)         54556   

156172  바램푸드                     전라북도 익산시 부송1 83, 동신아파트 102 701 (부송동)          54556    전자상거래(통신판매업)

156173  )마임(동부지사) 063 8360500     전라북도 익산시 부송1 88 (부송동)         54560   

156174  동성이비인후과의원        063 836 3636     전라북도 익산시 부송1 88-1 (부송동)      54560   

156175  부송356의원       063 838 0365     전라북도 익산시 부송1 88-1 (부송동)      54560   

156176  허브미인                     전라북도 익산시 부송1 95 (부송동)         54556   

156177  ()하이리빙                          전라북도 익산시 부송1 95 (부송동)         54556   

156178  서울우유영등고객센터                전라북도 익산시 부송로 177, 영등카프라자 1 (부송동)       54548    영업장판매

156179  팝콩                전라북도 익산시 부송로 52, 105 8 806 (부송동, 푸른솔아파트)   54560   

156180  한다이어트                   전라북도 익산시 부송로 64-27 (부송동)      54560   

156181  보떼     0638413233       전라북도 익산시 부송로 66 (부송동)          54560   

156182  뷰티플렉스 부송점          063 841 3233     전라북도 익산시 부송로 66 (부송동)          54560   

156183  드림가정의학과의원             8381331     전라북도 익산시 부송로 66 (부송동,2)      54560   

156184  프리티플러스      063 834 0601     전라북도 익산시 부송로 67 (부송동)          54561   

156185  아리따움           063 8336800     전라북도 익산시 부송로 67, 1 (부송동)    54561   

156186  한삼인 홍삼  익산부송점             전라북도 익산시 부송로 77 (부송동)          54562   

156187  쉔픽스의료기      063 838 4986     전라북도 익산시 부송로 81 (부송동)          54562    영업장판매

156188  유니베라부송대리점        063 8353780     전라북도 익산시 부송로 81 (부송동)          54562   

156189  대해                전라북도 익산시 부송로 83 (부송동)          54562   

156190  더착한 커피 익산점         063 831 7330     전라북도 익산시 부송로 83-1 (부송동)        54562   

156191  )지에스리테일  063 8389900     전라북도 익산시 부송로 95 (부송동)          54554   

156192  두드림 GREEN DIET                   전라북도 익산시 부송로14 19 (부송동)     54555   

156193  김정문알로에      063 832 0123     전라북도 익산시 부송로14 22 (부송동)     54555   

156194  라파플러스 익산어양점     063 831 3775     전라북도 익산시 부송로1 11-16 (어양동)  54566   

156195  신나는 점핑 다이어트                 전라북도 익산시 부송로1 160, 2 (부송동)                   

156196  밸런스 웰리스센터                    전라북도 익산시 부송로1 33, 2 (어양동) 54566   

156197  허브황토좌훈정              전라북도 익산시 부송로1 35 (어양동)      54566   

156198  허브황토좌훈정              전라북도 익산시 부송로1 35 (어양동)      54566   

156199  ()인성바이오 익산지점              전라북도 익산시 부송로1 4 (부송동)        54561   

156200  익산중앙1         063 855 0160     전라북도 익산시 부송로1 4 (부송동,kt대리점)       54561   

156201  익산중앙2         063 855 0160     전라북도 익산시 부송로1 4 (부송동,kt익산/부송지점)         54561   

156202  영자클럽 익산부송점       063 853 8333     전라북도 익산시 부송로1 88, 2 (부송동)          

156203  허벌라이프        063 8348538     전라북도 익산시 부송로4 14-3 (부송동)    54568   

156204  풀무원 녹즙나라  063 836 3424     전라북도 익산시 부송로4 22 (부송동)      54568    영업장판매

156205  건강한 녹즙       063 836 3424     전라북도 익산시 부송로4 22, 1 (부송동) 54568   

156206  그린풀녹즙                   전라북도 익산시 부송로4 35 (부송동)      54568    기타 건강기능식품일반판매업

156207  익산북부녹즙가맹점                   전라북도 익산시 부송로6 10, 1 (부송동) 54568    영업장판매

156208  땡벌통상                     전라북도 익산시 부송로6 13, 휴앤빌 (부송동)       54568    전자상거래(통신판매업)

156209  가인허브다이어트클럽                전라북도 익산시 부송로6 18 (부송동)      54568   

156210  연세우유익산영등대리점(건강기능식품)                  전라북도 익산시 부송로6 9 (부송동)        54568    영업장판매

156211  44n herb                     전라북도 익산시 부송로8 20-1, 401 (부송동,레스트빌)     54568   

156212  GS25 부송타운점            전라북도 익산시 부송로8 24 (부송동)      54568   

156213  미반원   063 8588450     전라북도 익산시 삼기면 검지길 141-10      54524   

156214  석천양봉원                   전라북도 익산시 삼기면 원서두1 10-9     54527   

156215  삼기농협 하나로마트       063 8588501     전라북도 익산시 삼기면 황금로 489          54527   

156216  이지라이프                   전라북도 익산시 서동로 104 (동산동)         54609   

156217  가람의료소비자생활협동조합         063 831 1111     전라북도 익산시 서동로 109 (마동) 54598   

156218  서울우유 익산북부고객센터          063 852 1596     전라북도 익산시 서동로 121-9, 서울우유 (마동)       54598           기타 건강기능식품일반판매업

156219  ()교원라이프익산서동지사                    전라북도 익산시 서동로 157 (마동, 비전빌2)        54597   

156220  참다운녹즙 전북 익산지사 063 858 9275     전라북도 익산시 서동로 162 (마동) 54613   

156221  하이리빙           063 8555653     전라북도 익산시 서동로 162 (마동) 54613   

156222  덴마크우유 소현익산대리점                     전라북도 익산시 서동로 230, 1 (금강동)   54614    기타 건강기능식품일반판매업

156223  마임마동지사      063 834 3332     전라북도 익산시 서동로 270 (신흥동)         54615   

156224  GS25 신흥공단              전라북도 익산시 서동로 286 (신흥동)         54615   

156225  ()오휘동남지사            전라북도 익산시 서동로 49 (주현동)          54605   

156226  LG럭셔리뷰티 익산점                 전라북도 익산시 서동로 49, 1 (주현동)    54605   

156227  GS25 익산과학점 063 835 4997     전라북도 익산시 서동로 516 (용제동)         54590   

156228  알로에마임 익산동산지사  063 8525949     전라북도 익산시 서동로 64 (동산동)          54609   

156229  올스본 코리아 익산점                 전라북도 익산시 서동로 72, 3 (동산동)    54609   

156230  솔고라이프앤뷰티센터      043 2316466     전라북도 익산시 서동로 79 (주현동, (2))   54605   

156231  헬스건강샾                          전라북도 익산시 서동로 85 (주현동)          54605   

156232  애터미             전라북도 익산시 서동로 85-1 (주현동)        54605   

156233  애터미             전라북도 익산시 서동로 85-1, 3 (주현동)  54605    다단계판매

156234  GS25익산마동점             전라북도 익산시 서동로 99 (마동)  54598   

156235  드림건강식품      063 858 8615     전라북도 익산시 서동로11 24 (마동)       54598   

156236  덕현상사                     전라북도 익산시 서동로11 30 (마동)       54598   

156237  베지밀 남이리대리점       063 8554212     전라북도 익산시 서동로11 36 (마동)       54598    영업장판매

156238  익산허벌라이프   063 8584180     전라북도 익산시 서동로12 11-24 (동산동) 54608   

156239  삼보사랑()       063 855 2287     전라북도 익산시 서동로16 31 (동산동)     54609   

156240  들와                전라북도 익산시 서동로18 66 (동산동, 세경아파트) 54609    전자상거래(통신판매업)

156241  광산BIO 063837 1360     전라북도 익산시 서동로18 86 (마동)       54613   

156242  애터미             전라북도 익산시 서동로21 11, 시영아파트 상가 202 (마동)          54597    방문판매

156243  애터미   063 855 2242     전라북도 익산시 서동로21 11, 시영아파트 상가 202 (마동)          54597    방문판매

156244  애터미             전라북도 익산시 서동로21 11, 시영아파트 상가 2 202 (마동)     54597    방문판매

156245  애터미             전라북도 익산시 서동로21 11, 시영아파트 상가 2 202 (마동)     54597    방문판매

156246  더건강한세상                전라북도 익산시 서동로21 13, 6 5 504 (마동, 신설지아파트)   54597    전자상거래(통신판매업)

156247  쭉빼점핑클럽                전라북도 익산시 서동로2 31, 세인빌딩 2 (동산동)          54676    영업장판매

156248  꿈돌이와 영양공주                    전라북도 익산시 서동로2 48 (동산동)      54676   

156249  꿈돌이와 영양공주                    전라북도 익산시 서동로2 48 (동산동)      54676   

156250  피부사랑                     전라북도 익산시 서동로2 48 (동산동, 우성상가)     54676   

156251  비행기아울렛                전라북도 익산시 서동로2 50, 우성아파트(상가) 1 101 (동산동)   54676   

156252  )엘지 럭셔리 실크로점             전라북도 익산시 서동로32 21, 화신섬유 1 (금강동)        54614    영업장판매

156253  퍼스트몰                     전라북도 익산시 서동로32 62-4 (금강동)  54614   

156254  도전건강다이어트           전라북도 익산시 서동로40 14-40 (신흥동) 54615   

156255  세와                전라북도 익산시 서동로46 25, 2 (석암동)  54590    전자상거래(통신판매업)

156256  참선진종합식품              전라북도 익산시 서동로5 17-6 (주현동)    54605   

156257  애터미             전라북도 익산시 서동로5 7-6, 3 (주현동)          54605   

156258  다솜유통                     전라북도 익산시 서동로5 9 (주현동)        54605   

156259  굿모닝팜                     전라북도 익산시 서동로5 9 (주현동)        54605   

156260  크리스탈                     전라북도 익산시 서동로6 16-25, 2 (동산동)       54607   

156261  메디팜생활건강   063 8340950     전라북도 익산시 서동로7 9-1 (주현동)     54605   

156262  건국우유동이리대리점      063 858 0040     전라북도 익산시 서동로8 16-1, 건국우유 1 (동산동)       54607   

156263  서원상사                     전라북도 익산시 서동로8 22, 서원상사 (동산동)    54607   

156264  행복가득한                   전라북도 익산시 서동로8 39 (동산동)      54609   

156265  허브나라 콩잔치            전라북도 익산시 서동로8 52 (동산동)      54608   

156266  미인                전라북도 익산시 서동로8 58-1, 1 (동산동)         54608    영업장판매

156267  GS25비사벌점               전라북도 익산시 서동로8 85 (동산동)                

156268  두산솔루스()    063 830 8911     전라북도 익산시 석암로11 11 (용제동)     54588   

156269  ()덕성테크팩    063 834 6384     전라북도 익산시 석암로3 59 ()덕성테크팩 (팔봉동)         54586    전자상거래(통신판매업)

156270  ()뉴젠팜         063 831 6055     전라북도 익산시 석암로9 117 (석암동)     54588   

156271  공주 허브다이어트                    전라북도 익산시 선화1 31-21 (마동)        54626   

156272  달로의뷰티&헬스스토어              전라북도 익산시 선화1 31-46, 103 305 (마동, 이지스위트밸리아파트)           54626   

156273  에덴동산 허브영양다이어트          063 915 3323     전라북도 익산시 선화1 31-48 (마동)        54626   

156274  석균 오늘도 다이어트                 전라북도 익산시 선화1 49 (마동) 54626   

156275  웰빙정형외과      063 8584100     전라북도 익산시 선화로 101 (모현동1)     54656   

156276  아모레이일특약점 063 8316526     전라북도 익산시 선화로 101 (모현동1)     54656   

156277  해피코리아        063 236 5644     전라북도 익산시 선화로 108 (모현동1)     54659   

156278  으뜸     063 852 1826     전라북도 익산시 선화로 17, 105 901 (모현동2, 오투그란데)       54653   

156279  에스에스뷰티                전라북도 익산시 선화로 17, 109 402 (모현동1)                    

156280  1도씨업 다이어트           전라북도 익산시 선화로 17, 117 110 (모현동2, 배산 제일 오투그란데)    54653           방문판매

156281  행복한가정의학과 063 859 3077     전라북도 익산시 선화로 17, 상가동 2 204 (모현동2, 배산제일오투그란데아파트)  54653   

156282  포라이프리서치코리아                전라북도 익산시 선화로 219-4 (남중동)      54620   

156283  남중하나마트                전라북도 익산시 선화로 225, 1 (남중동)   54620    영업장판매

156284  코리아나 익산대리점       063 8376001     전라북도 익산시 선화로 246 (남중동)         54595   

156285  좋은사람들                   전라북도 익산시 선화로 256 (남중동)         54595   

156286  헬스닥터                     전라북도 익산시 선화로 260 (남중동)         54595   

156287  헬스월드           8320840 전라북도 익산시 선화로 260 (남중동)         54595   

156288  유니시티코리아()                    전라북도 익산시 선화로 273, 2 (마동)      54625   

156289  에스..(S.T.C)생명과학   063 8421626     전라북도 익산시 선화로 318 (마동) 54626   

156290  STC 인터내셔널   063 8326776     전라북도 익산시 선화로 318 (마동,2))      54626   

156291  성근양봉원        063 8410468     전라북도 익산시 선화로 354 (마동) 54627   

156292  하이리빙           063 8322407     전라북도 익산시 선화로 508 (신흥동)         54591   

156293  아모레퍼시픽 모현영업소  063 8511112     전라북도 익산시 선화로 67, 4 (모현동1) 54654   

156294  총각네 허브 다이어트 클럽                     전라북도 익산시 선화로 683-12 (부송동)     54558   

156295  모현아름다운의원 063 842 1200     전라북도 익산시 선화로 88 (모현동1, 모현아름다운의원내)  54659   

156296  익산푸른안과      063 843 2800     전라북도 익산시 선화로 88, 강남빌딩 (모현동1)    54659   

156297  맘식품   063 852 6075     전라북도 익산시 선화로 88, 강남빌딩 4 402 (모현동1)  54659    영업장판매

156298  나래팜             전라북도 익산시 선화로10 17, 104 1101 (모현동1, 익산e편한세상)      54661   

156299  허브나무           063 851 2617     전라북도 익산시 선화로10 17, 107 2605 (모현동1, 이편한세상)           54661   

156300  지리산의 아침               전라북도 익산시 선화로10 17, 110 1401 (모현동1)    54661   

156301  예쁜세상                     전라북도 익산시 선화로10 26 (모현동1,2)       54661   

156302  그린알로에 익산모현지점  063 8575200      전라북도 익산시 선화로10 28-1, 2 (모현동1)   54661    영업장판매

156303  그린알로에 익산모현지점  063 857 5200     전라북도 익산시 선화로10 28-1, 2 (모현동1)   54661    방문판매

156304  정관장 모현점    063 852 2304     전라북도 익산시 선화로10 4 (모현동1, 2필지(1))       54661   

156305  메시아닉브라더스           전라북도 익산시 선화로11 5, 303 (모현동1, CS)        54656    전자상거래(통신판매업)

156306  면역다이어트                전라북도 익산시 선화로13 22-1 (모현동1)         54656   

156307  ()정산생명공학백옥생    063 843 2005     전라북도 익산시 선화로13 58 (모현동1) 54655   

156308  GS25 모현에이스점                    전라북도 익산시 선화로13 66 (모현동1) 54655   

156309  뷰티디톡스                   전라북도 익산시 선화로14 9-15, 지하층 1 (남중동)         54595    방문판매

156310  피스허브다이어트           전라북도 익산시 선화로17 1 (모현동1)  54656   

156311  세븐일레븐 익산배산지구점                     전라북도 익산시 선화로1 12, 1 (모현동1)       54654   

156312  왕비다이어트                전라북도 익산시 선화로1 25-14 (모현동2)         54653   

156313  빼자퀸             전라북도 익산시 선화로1 25-14 (모현동2)         54653   

156314  익산지사 오휘    063 832 9998     전라북도 익산시 선화로1 4 (모현동1)    54654    방문판매

156315  새생명한의원      063 851 8275     전라북도 익산시 선화로1 4, 403 (모현동1, 새생명한의원)         54654   

156316  애터미             전라북도 익산시 선화로1 57-32, 502 1205 (모현동1, 배산휴먼시아아파트)                  

156317  봄코리아                     전라북도 익산시 선화로1 57-32, 506 302 (모현동2)   54653   

156318  우휴시             전라북도 익산시 선화로1 57-33, 201 303 (모현동2, 익산배산사랑으로부영2차아파트)           54653    전자상거래(통신판매업)

156319  하루 하우스                  전라북도 익산시 선화로1 57-33, 201 3 303 (모현동2, 익산배산사랑으로부영2차아파트)          54653    전자상거래(통신판매업)

156320  피플고고                     전라북도 익산시 선화로1 57-33, 205 1504 (모현동2, 익산배산사랑으로부영2차아파트)     54653    전자상거래(통신판매업)

156321  고고파크몰                   전라북도 익산시 선화로1 57-33, 205 15 1504 (모현동2, 익산배산사랑으로부영2차아파트)         54653    전자상거래(통신판매업)

156322  세븐일레븐 익산 부영 사랑점        063 837 1905     전라북도 익산시 선화로1 57-35, 상가동 1 105 (모현동1, 부영사랑2 )          

156323  초록마을익산모현점        063 852 6249     전라북도 익산시 선화로1 8, 1 103 (모현동1, 길빌딩) 54654   

156324  암웨이(뉴트리라이트)       070 71218870     전라북도 익산시 선화로21 37 (모현동1,제일빌라 204)      54655   

156325  예쁜세상                     전라북도 익산시 선화로23 11 (모현동1) 54656   

156326  쥬 허브 다이어트클럽                 전라북도 익산시 선화로23 33 (모현동1) 54656   

156327  ()행복한푸드산업         063 857 4700     전라북도 익산시 선화로29 22 (남중동)     54618    기타 건강기능식품일반판매업

156328  소공메뷰티마켓              전라북도 익산시 선화로29 59, 802 (남중동, 남중동 비사벌아파트)  54618   

156329  체크빌정보통신              전라북도 익산시 선화로29 59, 비사벌맨션 1002 (남중동)  54618    기타 건강기능식품일반판매업

156330  이엔에스(ENS)    063 837 8808     전라북도 익산시 선화로33 10, 상가동 1 102 (남중동, 남성아파트)           54620   

156331  씨제이올리브영()익산모현점       063 851 5290     전라북도 익산시 선화로3 31-11 (모현동1, 엔젤빌딩1)           54654   

156332  아이세상소아청소년과 의원          063 842 4758     전라북도 익산시 선화로3 31-13, 401 (모현동1,금송빌딩)           54654   

156333  아리따움 모현배산점       063 852 5108     전라북도 익산시 선화로3 31-14, 대륙빌 107 (모현동1)  54654           영업장판매

156334  지에스25 모현신시가지점            전라북도 익산시 선화로3 31-3, 상가 1 104호일부,105 (모현동1)           54654    기타 건강기능식품일반판매업

156335  ()롯데슈퍼익산배산점    063 842 1052     전라북도 익산시 선화로3 31-9 (모현동1)          54654   

156336  인성내추럴익산점 831 351 전라북도 익산시 선화로3 40 (모현동1)  54654   

156337  솔고헬스케어(모현점)       063 852 8878     전라북도 익산시 선화로3 40 (모현동1)  54654    영업장판매

156338  아리따움 모현배산점       063852 5108     전라북도 익산시 선화로3 813 (모현동1)          

156339  석류까페                     전라북도 익산시 선화로43 20-9 (남중동)  54621    전자상거래(통신판매업)

156340  징검다리                     전라북도 익산시 선화로47 32-2 (마동)     54625   

156341  순수허브다이어트           전라북도 익산시 선화로47 82 (영등동)     54624   

156342  전북유통           063 857 4888     전라북도 익산시 선화로47 85 (남중동)     54623   

156343  GS25장신중앙               전라북도 익산시 선화로4 59 (송학동)      54657   

156344  콩이랑허브나라              전라북도 익산시 선화로5 45 (모현동1,1층상가)   54655   

156345  배산정희           063 854 7429     전라북도 익산시 선화로5 45 (모현동1,중앙하이츠상가206)        54655   

156346  TOP 뷰티 허브 다이어트 클럽                  전라북도 익산시 선화로69 45 (부송동)     54560    전자상거래(통신판매업)

156347  미즈L허브다이어트                    전라북도 익산시 선화로69 45 (부송동, 우미아파트 상가 1 7)     54560   

156348  오브제             전라북도 익산시 선화로69 45, 101 708 (부송동, 우미아파트)     54560    전자상거래(통신판매업)

156349  리더스점핑 핏 클럽                   전라북도 익산시 선화로69 48, 3 (부송동)          54559   

156350  AP 건강사랑                 전라북도 익산시 선화로69 9, 2 202 (부송동, 상가주택) 54568   

156351  제이에스유통                전라북도 익산시 선화로6 17 (모현동1)  54658    영업장판매

156352  도전 점핑 다이어트                   전라북도 익산시 선화로6 17, 2 (모현동1)       54658   

156353  익산원예농협하나로마트   063 858 0001     전라북도 익산시 선화로6 29 (모현동1)  54658   

156354  익산원예농협하나로마트내 화장품코너        063 858 0001     전라북도 익산시 선화로6 29 (모현동1, 익산원예농협하나로마트내 화장품코너)         54658   

156355  롯데쇼핑()롯데슈퍼점               전라북도 익산시 선화로8 19 (모현동1)  54659   

156356  스피나   063 852 1347     전라북도 익산시 선화로8 21 (모현동1)  54659   

156357  이혜성스킨앤바디           전라북도 익산시 선화로8 24 (모현동1)  54659   

156358  청우팜             전라북도 익산시 성당면 두동길 14 54504   

156359  성당농업협동조합 063 8610063     전라북도 익산시 성당면 성당로 195          54505   

156360  건강화이팅                   전라북도 익산시 성당면 성당로 475-38, 1 54504    방문판매

156361  () 토담유통상사                     전라북도 익산시 신광1 27-1, 1 (목천동) 54672    기타 건강기능식품일반판매업

156362  파스퇴르                     전라북도 익산시 신동로 115-1 (신동)         54635   

156363  건국우유익산보급소        063 841 6886     전라북도 익산시 신동로 115-1, 명문서점 (신동)       54635   

156364  건강한허브영양허브다이어트                   전라북도 익산시 신동로 12 (신동)  54649   

156365  연세우유건강기능식품                전라북도 익산시 신동로 41-1 (신동)          54647    영업장판매

156366  헤성                전라북도 익산시 신동로 67-1 (신동)          54647   

156367  유한회사해원                전라북도 익산시 약촌로 160, 3 (영등동)   54630   

156368  허준본가                     전라북도 익산시 약촌로 189 (영등동)         54644   

156369  홍삼박사                     전라북도 익산시 약촌로 192 (영등동)         54642   

156370  마임영등동부지사 063 8331787     전라북도 익산시 약촌로 192 (영등동)         54642   

156371  매직화장품        063 833 1302     전라북도 익산시 약촌로 192 (영등동)         54642   

156372  GS25익산신일점             전라북도 익산시 약촌로 192, 112 101 (영등동, 신일아파트 상가)   54642    영업장판매

156373  송악농협위탁판매점                   전라북도 익산시 약촌로 193 (영등동, (1))  54644   

156374  해나헬시카페      063 831 0841     전라북도 익산시 약촌로 197 (영등동,12)   54644   

156375  즐거운 점핑 다이어트                 전라북도 익산시 약촌로 205 (영등동)         54644   

156376  즐거운점핑웰리스센터                전라북도 익산시 약촌로 205, 2 (영등동)   54644   

156377  민들레   8330010 전라북도 익산시 약촌로 228 (영등동)         54642    영업장판매

156378  허브앤콩다이어트클럽      063 832 8673     전라북도 익산시 약촌로 228 (영등동)         54642   

156379  하이리빙           063 8345006     전라북도 익산시 약촌로 228 (영등동)         54642   

156380  하이리빙           063 8319013     전라북도 익산시 약촌로 228 (영등동)         54642   

156381  익산원예농협 로컬푸드직매장 영등점         063 841 6111     전라북도 익산시 약촌로 237, 1 (영등동)   54643           영업장판매

156382  달콤허니&수정벌 063 836 8301     전라북도 익산시 여산면 관연길 68-6         54519   

156383  농업회사법인옥금제메디팜()       063831 1700     전라북도 익산시 여산면 옥금동길 58         54520   

156384  원라인컴퍼니                전라북도 익산시 옛둑1 56, 1 (동산동)   54679    전자상거래(통신판매업)

156385  ()하나팜         063 835 9204     전라북도 익산시 오동길 8-37 (임상동)        54531    기타 건강기능식품일반판매업

반응형

+ Recent posts