728x90
반응형

신재생에너지 전문기업 목록 : 경기도 - 2

태양광에너지풍력에너지수력에너지지열에너지수소에너지바이오에너지연료전지석탄 액화 가스화해양에너지폐기물에너지...

업체명

지역

사무소전화번호

대표자

전문기업번호

에너지원

()하나쏠라텍

경기

031-840-1111

*

2009-4974

태양에너지

()한강디앤씨

경기

031-911-0044

*

2012- 08- 012160

태양에너지

()한국스테어즈펌프

경기

02-2299-7991

*

2011- 10- 011478

지열에너지

()한세전기공사

경기

031-416-0235

*

2010- 5489

태양에너지

()한양이앤씨

경기

031-479-6123

*

2013- 08- 012953

태양에너지,바이오에너지,풍력,수력,지열에너지

()한양주택

경기

02-2240-4818

*

2008-2843

태양에너지

()함창

경기

031-491-6331

*

2012- 05- 011905

태양에너지,풍력

()해창

경기

031-790-1919

*,*

2011- 08- 011318

태양에너지,바이오에너지,풍력,폐기물에너지,지열에너지

()해창건설

경기

031-675-0577

*

2006-0510

태양에너지,수소에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,석탄액화 가스화 및 중질산사유 가스화,해양에너지,폐기물에너지,지열에너지

()현대에코쏠라

경기

031-413-1066

*

2014- 01- 013207

태양에너지

()현무

경기

031-482-8717

*

2011- 06- 011176

태양에너지,풍력

()현승

경기

031-686-8320

*

2012- 08- 012166

지열에너지

()호성건설

경기

0313140009

*

2014- 03- 013372

지열에너지

()화영전설

경기

031-881-3669

*

2011- 06- 011194

태양에너지

()화인이테크

경기

031-403-1657

*

2013- 12- 013197

바이오에너지,폐기물에너지

()화정산전

경기

031-577-700

*

2013- 11- 013132

태양에너지

()휴먼텍코리아

경기

02-3403-8210

*

2008-1961

태양에너지,바이오에너지,풍력,해양에너지,지열에너지

()흥선산기

경기

031-948-4231

*.*

2012- 05- 011908

태양에너지

(합자)광일전력공사

경기

031-662-7595

*

2007-0900

태양에너지

(합자)금호전업사

경기

061-833-0215

*

2007-0972

지열에너지

(합자)대한전력

경기

031-417-0654

*

2008-2574

태양에너지

(합자)동화

경기

031-424-2157

*

2008-2456

태양에너지

(합자)중앙전업사

경기

031-691-9395

*

2008-2599

태양에너지

AP시스템 주식회사

경기

031-379-2500

*

2014- 04- 013457

태양에너지

GU

경기

031-297-2020

*

2010- 09- 010112

풍력,수력

가경전기공사

경기

 

*

2009-4379

태양에너지

가나전력

경기

 

*

2008-2785

태양에너지

강우기업

경기

02-522-3040

*

2009-5407

태양에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,석탄액화 가스화 및 중질산사유 가스화,해양에너지,폐기물에너지,지열에너지,수소에너지

강원설비

경기

 

*

2011- 01- 010621

지열에너지

거맥전설주식회사

경기

031-321-9977

*

2013- 04- 012673

지열에너지

거송종합건설

경기

031-321-3417

*,*

2008-1791

태양에너지,바이오에너지,풍력,폐기물에너지,지열에너지

거양전기

경기

 

*

2008-2587

태양에너지,풍력

건무종합전력

경기

 

*

2011- 03- 010803

태양에너지

건영건설

경기

 

*

2009-5309

태양에너지,풍력,지열에너지

건종이앤씨

경기

032-326-2693

*

2010- 5819

태양에너지,풍력,지열에너지

건하전력()

경기

031-311-0055

*

2013- 08- 012944

태양에너지,풍력,지열에너지

건화종합건설

경기

031-968-0096

*

2010- 6182

태양에너지,지열에너지

경기산업

경기

 

*

2009-3275

지열에너지

경남전설()

경기

032-329-3300

*

2011- 05- 011131

태양에너지

경동보일러판매서비스

경기

031-248-2535

*

2012- 07- 012061

태양에너지,지열에너지

경림전기건설

경기

031-565-9308

*

2007-1611

태양에너지

경민건설 주식회사

경기

031-322-1072

*

2014- 04- 013408

태양에너지

경운전설

경기

031-255-6108

*

2007-0807

태양에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,해양에너지,지열에너지,수소에너지

경원전기

경기

031-653-3780

*

2007-0851

태양에너지

경인엔지니어링

경기

031-689-3081

*

2009-4341

태양에너지,풍력,지열에너지

경일산업개발

경기

031-996-8060

*

2009-4274

지열에너지

경일전기

경기

031-832-5430

*

2010- 11- 010378

태양에너지

경제이앤지

경기

031-416-9308

*

2009-5116

태양에너지

계령전기

경기

070-4274-3141

*

2012- 06- 011973

태양에너지

고은종합전기

경기

031-542-9771

*

2008-1830

태양에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,석탄액화 가스화 및 중질산사유 가스화,해양에너지,폐기물에너지,지열에너지,수소에너지

광동전력

경기

 

*

2010- 12- 010461

태양에너지

광명전기

경기

031-763-8632

*

2007-0821

태양에너지

광성엔지니어링()

경기

031-418-4536

*

2013- 11- 013084

태양에너지

광원전력

경기

032-327-9390

*

2009-3375

태양에너지,바이오에너지,풍력

광전기업

경기

031-441-0773

*

2010- 5535

지열에너지

광진기공()

경기

031-427-2086

*

2013- 11- 013133

지열에너지

광진전기

경기

031-863-4478

*

2012- 11- 012306

태양에너지

교동

경기

032-614-0725

*

2006-0145

태양에너지

구기이엔씨

경기

031-878-9925

*

2010- 5561

지열에너지

구상에너지()

경기

02-2614-0593

*

2009-2988

지열에너지

국동전설

경기

02-507-1130

*

2009-3813

태양에너지

국제산업()

경기

031-216-3561

*

2009-4294

태양에너지,수소에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,석탄액화 가스화 및 중질산사유 가스화,해양에너지,폐기물에너지,지열에너지

국제엔지이

경기

031-356-6043

*

2009-4114

태양에너지

국제전기통신()

경기

031-553-6677

*

2012- 07- 012037

태양에너지

국제전력공사

경기

031-542-7959

*

2013- 11- 013114

태양에너지,지열에너지

국제종합개발

경기

031-878-7070

*

2009-4301

태양에너지,바이오에너지,풍력,수력,해양에너지,폐기물에너지,지열에너지

그린웍스주식회사

경기

031-218-9300

*

2011- 11- 011495

바이오에너지,폐기물에너지

그린파워텍

경기

031-657-7001

*

2011- 11- 011544

태양에너지

근영이앤씨

경기

031-712-0218

*

2010- 11- 010286

지열에너지

글로벌지오이앤씨()

경기

070-7762-1390

*

2012- 11- 012331

지열에너지

금강전력

경기

013-692-2626

*

2013- 06- 012799

태양에너지

금남전기전력공사

경기

 

*

2008-2844

태양에너지

금당전력

경기

031-232-2885

*

2009-4526

태양에너지

금성전기소방공사

경기

 

*

2009-3823

태양에너지

금오이앤씨코리아 ()

경기

0323418136

*

2013- 11- 013078

태양에너지

금오전력

경기

031-297-9294

*

2007-0926

태양에너지

금하이앤씨

경기

031-855-3133

*

2009-4197

태양에너지

기건공영

경기

032-326-5080

*

2007-0953

지열에너지

기담 주식회사

경기

0313567285

*

2013- 12- 013155

지열에너지

기원전기

경기

031-682-1962

*

2010- 5719

태양에너지,연료전지

길이앤씨

경기

031-261-0999

*

2009-5145

태양에너지,풍력,지열에너지

나우이피에스 주식회사

경기

031-476-6266

*

2014- 03- 013345

태양에너지

낙원건설()

경기

0312820061

*

2014- 04- 013474

태양에너지

남양ENG

경기

 

*

2008-2291

태양에너지

남양전기통신

경기

031-876-3140

*

2009-4123

태양에너지

남진건설

경기

055-747-4598

*

2008-2070

태양에너지,풍력,지열에너지

남호공영

경기

02-322-3397

*

2006-0390

태양에너지,지열에너지

네텍

경기

031-423-0136

*

2006-0073

태양에너지

노이즈프리미어랩

경기

031-384-1094

*

2009-3010

태양에너지

뉴서울전력

경기

031-318-4019

*

2010- 11- 010330

태양에너지

뉴성진파워

경기

070-7862-7775

*

2009-3780

태양에너지

뉴웰에너지

경기

 

*

2009-5158

지열에너지

늘찬건설

경기

 

*

2008-2165

태양에너지

다람엔지니어링

경기

054-251-6031

*

2006-0294

태양에너지

다람종합건설

경기

 

*,*

2008-2561

태양에너지,풍력

다림건설

경기

031-725-6700

*

2008-2136

태양에너지

다산

경기

031-541-4004

*

2006-0213

태양에너지

다선건설

경기

 

*

2009-3466

태양에너지

다울이엔씨

경기

031-969-8853

*

2006-0215

태양에너지

대경종합건설

경기

031-942-6844

*

2009-4028

태양에너지,바이오에너지,풍력,지열에너지

대광이앤지

경기

 

*

2011- 03- 010765

태양에너지

대광전기

경기

031-984-4111

*

2009-3259

태양에너지

대광전기

경기

031)235-2019

*

2011- 03- 010771

태양에너지

대광전력

경기

031-876-8182

*

2014- 04- 013441

태양에너지

대덕전력

경기

031-558-9955

*

2007-0988

태양에너지

대림종합설비

경기

 

*

2010- 5788

태양에너지,지열에너지

대명건설

경기

 

*

2010- 12- 010474

태양에너지,바이오에너지,풍력,해양에너지,폐기물에너지,지열에너지,수소에너지

대보정보통신주식회사

경기

02-3470-7871

*

2012- 03- 011764

태양에너지,풍력

대산전설

경기

 

*

2009-3065

태양에너지

대성이엔에프

경기

031-378-0222

*

2009-4605

태양에너지

대성이엔지()

경기

02-6354-5342

*

2012- 02- 011692

태양에너지,풍력,지열에너지

대성전기

경기

 

*

2009-3252

태양에너지

대승건설전기공사

경기

031-941-0073

*

2009-3985

태양에너지

대신전력()

경기

031-248-9335

*

2014- 03- 013316

태양에너지

대신파워텍()

경기

02-994-7878

*

2012- 08- 012165

태양에너지

대양전기

경기

031-558-6019

*

2007-1018

태양에너지

대영이엔비

경기

031-491-0325

*

2010- 5895

태양에너지,풍력,지열에너지

대영일렉테크

경기

031-943-6923

*

2006-0110

태양에너지

대영전설

경기

031-553-9928

*

2008-2463

태양에너지

대영종합산기

경기

 

*

2009-4585

태양에너지

대왕전기주식회사

경기

02-3141-5921

*

2012- 06- 011970

태양에너지

대우발전파워

경기

031-986-8150

*

2009-4300

태양에너지,풍력

대우조선해양건설

경기

02-750-8200

*

2009-4996

태양에너지,풍력,지열에너지

대웅산업건설

경기

031-238-9038

*

2007-1592

지열에너지

대원전설

경기

031-236-1863

*

2011- 11- 011491

태양에너지

대원전설

경기

031-946-0600

*

2009-3820

태양에너지

대일전기건설

경기

032-347-3877

*,*

2009-4969

태양에너지

대일전기

경기

031-582-3537

*

2010- 5480

태양에너지

대주전력

경기

031-243-2946

*

2013- 09- 013005

태양에너지

대준전기()

경기

031-577-3901

*

2013- 01- 012448

태양에너지

대창기업

경기

031-389-5812

*

2009-4332

태양에너지,수소에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,석탄액화 가스화 및 중질산사유 가스화,해양에너지,폐기물에너지,지열에너지

대창전기건설

경기

031-454-2534

*

2009-4268

태양에너지

대하이엔씨

경기

 

*

2009-3435

태양에너지

대한공조

경기

031-372-5196

*

2009-5210

지열에너지

대한라이팅

경기

031-761-2041

*

2007-1606

태양에너지

대현기공

경기

031-781-0851

*

2007-0905

태양에너지,풍력,지열에너지

대호전력공사

경기

031-832-7501

*

2010- 11- 010379

태양에너지

대화공영

경기

 

*

2009-3017

지열에너지

대흥기업()

경기

032-611-8128

*

2007-0971

태양에너지

대흥전력기술

경기

 

*

2009-4837

태양에너지

덕산공조기계

경기

111-1111-1111

*

2009-5127

태양에너지,풍력,지열에너지

덕우산업주식회사

경기

031-223-5691

*

2011- 04- 010856

태양에너지

덕우전기

경기

 

*

2008-2227

태양에너지

덕원종합건설

경기

 

*

2008-2368

태양에너지,지열에너지

덕적전기공사

경기

031-985-7605

*

2009-4371

태양에너지

덕화기업

경기

 

*

2008-2653

태양에너지,풍력,수력,지열에너지

도성엔지니어링()

경기

031-726-6700

*

2012- 04- 011847

지열에너지

동광기업

경기

031-674-6061

*

2007-1019

태양에너지

동남전력

경기

032-344-3262

*

2007-1664

태양에너지

동명전기

경기

031-414-0273

*

2010- 6120

태양에너지

동방물산()

경기

031-511-4390

*

2013- 11- 013074

태양에너지

동방산업

경기

031-511-4130

*

2008-1723

태양에너지

동부전력공사

경기

032-611-9696

*

2007-1579

태양에너지

동서건설 주식회사

경기

0221565600

*

2013- 04- 012674

태양에너지,수소에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,석탄액화 가스화 및 중질산사유 가스화,해양에너지,폐기물에너지,지열에너지

동서전기건설공사

경기

02-2688-0404

*

2013- 01- 012455

태양에너지

동아전기건설

경기

031-864-1778

*

2009-5401

태양에너지

동양산전

경기

033-651-7008

*

2009-5059

태양에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,석탄액화 가스화 및 중질산사유 가스화,해양에너지,폐기물에너지,지열에너지,수소에너지

동양시스템()

경기

032-322-5009

*

2013- 12- 013146

태양에너지,수소에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,석탄액화 가스화 및 중질산사유 가스화,해양에너지,폐기물에너지,지열에너지

동양이엔피 주식회사

경기

031-370-6710

*

2012- 06- 011963

태양에너지

동연전설

경기

031-916-7749

*

2010- 5592

태양에너지

동오산업()

경기

031-684-9566

*

2014- 03- 013309

태양에너지

동우건설산업()

경기

031-984-4422

*

2012- 03- 011758

태양에너지

동원건설산업 주식회사

경기

02-589-4745

*

2014- 01- 013216

태양에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,폐기물에너지,지열에너지

동원건설주식회사

경기

031-842-0488

*

2013- 05- 012747

태양에너지,지열에너지

동원시스템즈

경기

02-589-4745

*

2007-1102

태양에너지,풍력,지열에너지

동원전설

경기

 

*

2009-3559

태양에너지

동유전기

경기

 

*

2009-3565

태양에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,석탄액화 가스화 및 중질산사유 가스화,해양에너지,폐기물에너지,지열에너지,수소에너지

동은기업()

경기

 

*

2011- 04- 010898

태양에너지

동인이엔씨

경기

031-286-7873

*

2010- 5949

태양에너지

동인전기건설

경기

031-772-1413

*

2009-5361

태양에너지

동일전기

경기

 

*

2008-2478

태양에너지

동일전업사

경기

032-651-5567

*

2010- 5969

태양에너지

동진기술

경기

031-695-8180

*

2005-0010

태양에너지,풍력

동진전력

경기

031-635-9003

*

2007-1128

태양에너지

동해전기

경기

 

*

2009-3950

태양에너지

동해전설산업()

경기

031-667-8218

*

2011- 04- 010943

태양에너지

동혁전기()

경기

031-564-1525

*

2013- 04- 012630

태양에너지

동현전기주식회사

경기

031-405-8323

*

2012- 02- 011683

태양에너지

두경기업 주식회사

경기

031-982-4533

*

2011- 08- 011389

태양에너지,풍력

두리전력

경기

031-356-6046

*

2009-4115

태양에너지

두산전력

경기

031-768-1475

*

2007-1663

태양에너지

두손()

경기

031-563-5827

*

2011- 11- 011518

태양에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,석탄액화 가스화 및 중질산사유 가스화,폐기물에너지

두양전기건설()

경기

031-356-6047

*

2012- 11- 012341

태양에너지

두울전력

경기

031-251-5408

*

2009-3047

태양에너지

두원산업

경기

031-874-9589

*

2010- 10- 010158

태양에너지

드림네트웍스()

경기

070-7335-7000

*

2013- 12- 013176

태양에너지

디아이케이

경기

 

*

2010- 12- 010434

태양에너지

디알에스테크

경기

031-852-2512

*

2010- 5693

태양에너지

디와이텍

경기

032-668-5358

*

2008-1915

태양에너지,풍력,지열에너지

디지털에어시스템

경기

02-408-9347

*,*

2010- 5825

지열에너지

라인씨스템

경기

 

*

2009-2991

태양에너지

라자건설

경기

 

*

2008-2215

태양에너지

리얼공조

경기

 

*

2009-3133

지열에너지

만안전기

경기

031-447-7481

*

2009-4640

태양에너지

맥스주식회사

경기

031-202-5031

*

2012- 07- 012033

태양에너지,풍력,지열에너지

메가일렉()

경기

031-970-6717

*

2012- 11- 012316

태양에너지,풍력,지열에너지

명보전력

경기

031-373-7689

*

2009-3761

태양에너지

명성산업

경기

031-871-7446

*

2010- 5467

태양에너지,지열에너지

명성엔지니어링()

경기

031-238-5181

*

2012- 12- 012375

지열에너지

명인시너지

경기

031-611-3104

*

2010- 12- 010393

지열에너지

명진전력

경기

 

*

2008-2268

태양에너지

명현종합건설

경기

031-427-6129

*

2009-5422

태양에너지,지열에너지

모던엔지니어링

경기

 

*

2010- 5869

태양에너지,바이오에너지,석탄액화 가스화 및 중질산사유 가스화,폐기물에너지

미경산업

경기

031-982-1142

*

2009-5442

태양에너지

미래에너지

경기

031-418-9987

*

2009-5327

태양에너지,지열에너지

미래이앤시()

경기

031-336-0055

*

2012- 04- 011837

태양에너지,풍력,지열에너지

미소건설()

경기

031-796-6881

*

2013- 11- 013088

지열에너지

미송전기()

경기

031-677-0080

*

2009-3663

태양에너지

미화산업

경기

02-3445-3411

*

2010- 5975

지열에너지

반도계전

경기

031-473-0036

*

2010- 5768

태양에너지,풍력,지열에너지

반도이앤씨 ()

경기

025751101

*

2013- 10- 013046

태양에너지,지열에너지

범우건설엔지니어링

경기

063-223-3384

*

2008-1762

태양에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,석탄액화 가스화 및 중질산사유 가스화,해양에너지,폐기물에너지,지열에너지,수소에너지

범진성업

경기

02-372-0836

*

2010- 6313

태양에너지,풍력

범진에너지건설

경기

031-528-0179

*

2009-2912

태양에너지,풍력

범진전력 주식회사

경기

031-8059-6860

*

2012- 12- 012397

태양에너지

베스트전력

경기

070-8159-8496

*

2013- 09- 012984

태양에너지

벽산엔지니어링

경기

02-783-5522

*

2006-0196

태양에너지,바이오에너지,풍력,지열에너지

보국전력

경기

02-522-4848

*

2009-5444

태양에너지

보성건설 주식회사

경기

0316518907

*

2013- 05- 012732

태양에너지,지열에너지

보성전기

경기

031-735-7710

*

2007-1068

태양에너지

보성전력

경기

031-565-2670

*

2010- 10- 010220

태양에너지

보성테크

경기

02-2237-2461

*,*

2010- 10- 010219

태양에너지,지열에너지

보승개발

경기

033-373-6068

*

2009-3928

태양에너지,바이오에너지,풍력,수력,연료전지,해양에너지,지열에너지,수소에너지

보흥전기

경기

 

*

2009-3360

태양에너지

복지건설

경기

031-751-0404

*

2009-4469

태양에너지,풍력

봉신이앤씨

경기

031-963-4000

*,*

2007-0793

태양에너지

봉화건업

경기

031-844-0558

*

2007-1550

지열에너지

부호건설

경기

031-732-7380

*

2010- 10- 010213

풍력

-하이텍

경기

061-751-8637

*

2010- 11- 010251

태양에너지

비손에너지

경기

 

*

2011- 02- 010670

풍력

비케이환경종합건설

경기

031-241-1775

*

2010- 12- 010502

태양에너지,바이오에너지,풍력,연료전지,폐기물에너지,지열에너지

빌트조명

경기

032-624-0760

*

2009-3062

태양에너지

빛나매크로

경기

 

*

2010- 5936

바이오에너지

빛나매크로 주식회사

경기

031-355-0233

*

2013- 03- 012530

바이오에너지

Hana Solartech Co., Ltd. Gyeonggi 031-840-1111 Park * Yeon 2009-4974 Solar Energy Hangang D&C Co., Ltd. Gyeonggi 031-911-0044 Hong * Seok 2012- 08- 012160 Solar Energy Korea Stairs Pump Co., Ltd. Gyeonggi 02-2299-7991 Kuk*seok 2011- 10- 011478 Geothermal energy Hanse Electric Corporation Gyeonggi 031-416-0235 Yang * Wook 2010- 5489 Solar Energy Hanyang E&C Co., Ltd. Gyeonggi 031-479-6123 Oh*sang 2013- 08- 012953 Solar energy, bio energy, wind power, hydro power, geothermal energy Hanyang Housing Co., Ltd. Gyeonggi 02-2240-4818 Oh*seok 2008-2843 Solar Energy Hamchang Co., Ltd. Gyeonggi 031-491-6331 Fleet*Daegi 2012- 05- 011905 Solar energy, wind power Haechang Co., Ltd. Gyeonggi 031-790-1919 Lee * Won, Jeong * Bok 2011- 08- 011318 Solar energy, bio energy, wind power, waste energy, geothermal energy Haechang Construction Co., Ltd. Gyeonggi 031-675-0577 Jo*hee 2006-0510 Solar energy, hydrogen energy, bio energy, wind power, hydro, fuel cell, coal liquefied gasification and heavy nitric acid gasification, marine energy, waste energy, geothermal energy Hyundai Ecosol Co., Ltd. Gyeonggi 031-413-1066 Na*hwan 2014- 01- 013207 Solar Energy Hyunmoo Co., Ltd. Gyeonggi 031-482-8717 Lee*Taek 2011- 06- 011176 Solar energy, wind power Hyeonseung Co., Ltd. Gyeonggi 031-686-8320 Lee *-hwan 2012- 08- 012166 Geothermal Energy Hosung Construction Co., Ltd. Gyeonggi 0313140009 Jeong*Bok 2014- 03- 013372 Geothermal Energy Hwayoung Legends Gyeonggi 031-881-3669 Choi*jae 2011- 06- 011194 Solar Energy Fine E-tech Co., Ltd. Gyeonggi 031-403-1657 Science & Technology 2013- 12- 013197 Bio energy, waste energy Hwajeong Industrial Co., Ltd. Gyeonggi 031-577-700 Kang*hyung 2013- 11- 013132 Solar Energy Humantech Korea Co., Ltd. Gyeonggi 02-3403-8210 Park * Yoon 2008-1961 Solar energy, bio energy, wind power, marine energy, geothermal energy Heungseon Industrial Co., Ltd. Gyeonggi 031-948-4231 Choi*soo.bang*nam 2012- 05- 011908 Solar Energy (Joint venture) Kwangil Electric Power Corporation Gyeonggi 031-662-7595 Won*Tae 2007-0900 Solar Energy (Joint venture) Kumho Electronics Co., Ltd. Gyeonggi 061-833-0215 ​​Noh *-gyun 2007-0972 Geothermal energy (Joint venture) Daehan Electric Power Co., Ltd. 031-417-0654 Kim *-soon 2008-2574 Solar Energy (Joint venture) Fairytale Gyeonggi 031-424-2157 Kim*hoe 2008-2456 Solar Energy (Joint venture) Jungang Electronics Co., Ltd. Gyeonggi 031-691-9395 Yeom*Tae 2008-2599 Solar Energy AP System Co., Ltd. Gyeonggi 031-379-2500 Jeong*ro 2014- 04- 013457 Solar Energy GU Co., Ltd. Gyeonggi 031-297-2020 Since 2010- 09- 010112 Wind power, hydropower Gakyung Electric Works Gyeonggi Lim *Young 2009-4379 Solar Energy Ghana Electric Power Co., Ltd. Gyeonggi Shim*hee 2008-2785 Solar Energy Kangwoo Enterprise Co., Ltd. Gyeonggi 02-522-3040 *Thu Lee 2009-5407 Solar energy, bio energy, wind power, hydro power, fuel cell, coal liquefaction gasification and heavy nitric acid gasification, marine energy, waste energy, geothermal energy, hydrogen energy Gangwon Equipment Co., Ltd. Gyeonggi-do Han*su 2011- 01- 010621 Geothermal energy Geomaek Legend Co., Ltd. Gyeonggi 031-321-9977 Seo*hwa 2013- 04- 012673 Geothermal energy Geosong Construction Co., Ltd. Gyeonggi 031-321-3417 Cho*man, Kim*ho 2008-1791 Solar energy, bio energy, wind power, waste energy, geothermal energy Geoyang Electric Co., Ltd. Gyeonggi Kim *Geun 2008-2587 Solar energy, wind power Kunmu General Electric Power Co., Ltd. Gyeonggi Kim*Yeol 2011- 03- 010803 Solar Energy Kunyoung Construction Co., Ltd. Gyeonggi Kim*yeol 2009-5309 Solar energy, wind power, geothermal energy Kunjong E&C Co., Ltd. Gyeonggi 032-326-2693 Lee, *Hwan 2010- 5819 Solar energy, wind power, geothermal energy Kunha Electric Power Co., Ltd. Gyeonggi 031-311-0055 Yoo*jong 2013- 08- 012944 Solar, wind, geothermal Kunhwa Construction Co., Ltd. Gyeonggi 031-968-0096 Kim *-gu 2010- 6182 Solar energy, geothermal energy Gyeonggi Industrial Co., Ltd. Gyeonggi Kim*Ki 2009-3275 Geothermal Energy Gyeongnam Legend Co., Ltd. Gyeonggi 032-329-3300 Lee, *Taek 2011- 05- 011131 Solar Energy Kyungdong boiler sales service Gyeonggi 031-248-2535 *Hoon Jeong 2012- 07- 012061 Solar energy, geothermal energy Kyunglim Electric Construction Co., Ltd. Gyeonggi 031-565-9308 *Young Kim 2007-1611 Solar Energy Kyungmin Construction Co., Ltd. Gyeonggi 031-322-1072 Park *Jin 2014- 04- 013408 Solar Energy Light Driving Seol Co., Ltd. Gyeonggi 031-255-6108 Lee *Bum 2007-0807 Solar energy, bio energy, wind power, hydropower, fuel cell, marine energy, geothermal energy, hydrogen energy Kyungwon Electric Co., Ltd. Gyeonggi 031-653-3780 Shin*Sook 2007-0851 Solar Energy Kyungin Engineering Co., Ltd. Gyeonggi 031-689-3081 Jeong *won 2009-4341 Solar energy, wind power, geothermal energy Kyungil Industrial Development Co., Ltd. Gyeonggi 031-996-8060 Kim *young 2009-4274 Geothermal Energy Kyungil Electric Gyeonggi 031-832-5430 Unique 2010- 11- 010378 Solar Energy Economic E&G Co., Ltd. Gyeonggi 031-416-9308 Kim * Eok 2009-5116 Solar Energy Gyeryeong Electricity Gyeonggi 070-4274-3141 Lee*joo 2012- 06- 011973 Solar Energy Goeun General Electric Co., Ltd. Gyeonggi 031-542-9771 *Yeol Choi 2008-1830 Solar energy, bio energy, wind power, hydro power, fuel cell, coal liquefaction gasification and heavy nitric acid gasification, marine energy, waste energy, geothermal energy, hydrogen energy Kwangdong Electric Power Co., Ltd. Seok*wan, Gyeonggi-do 2010- 12- 010461 Solar energy Gwangmyeong Electric Co., Ltd. Gyeonggi 031-763-8632 Jeon*kyung 2007-0821 Solar energy Kwangsung Engineering Co., Ltd. Gyeonggi 031-418-4536 Jo*Bin 2013- 11- 013084 Solar Energy Light source power Gyeonggi 032-327-9390 Hwang * Won 2009-3375 Solar energy, bio energy, wind power Optoelectronics Co., Ltd. Gyeonggi 031-441-0773 *Suk Kim 2010- 5535 Geothermal Energy Gwangjin Machinery Co., Ltd. Gyeonggi 031-427-2086 Park *-soon 2013- 11- 013133 Geothermal energy Gwangjin Electric Gyeonggi 031-863-4478 Park *Kyung 2012- 11- 012306 Solar Energy Gyo-dong Gyeonggi 032-614-0725 Korea and Korea 2006-0145 Solar energy Gugi ENC Co., Ltd. Gyeonggi 031-878-9925 Gu*mo 2010- 5561 Geothermal Energy Gusang Energy Co., Ltd. Gyeonggi 02-2614-0593 Cheon*kyung 2009-2988 Geothermal energy Kukdong Legends Co., Ltd. Gyeonggi 02-507-1130 Lee, *Won 2009-3813 Solar Energy Kukje Industrial Co., Ltd. Gyeonggi 031-216-3561 Park *Kook 2009-4294 Solar energy, hydrogen energy, bio energy, wind, hydro, fuel cell, coal liquefied gasification and heavy nitric acid gasification, marine energy, waste energy, geothermal energy Kukje ENG Co., Ltd. Gyeonggi 031-356-6043 Park *Kook 2009-4114 Solar Energy International Telecommunication Co., Ltd. Gyeonggi 031-553-6677 Ha*hyun 2012- 07- 012037 Solar Energy International Electric Power Corporation Gyeonggi 031-542-7959 *Sik Jeong 2013- 11- 013114 Solar energy, geothermal energy International Comprehensive Development Co., Ltd. Gyeonggi 031-878-7070 Park * Mi 2009-4301 Solar energy, bio energy, wind power, hydropower, marine energy, waste energy, geothermal energy Green Works Co., Ltd. Gyeonggi 031-218-9300 Choi *-Kyun 2011- 11- 011495 Bio Energy, Waste Energy Green Powertech Gyeonggi 031-657-7001 Lee*soon 2011- 11- 011544 Solar Energy Geunyoung E&C Co., Ltd. Gyeonggi 031-712-0218 Park *Jun 2010- 11- 010286 Geothermal Energy Global Geo E&C, Gyeonggi 070-7762-1390 Hwang*Ok 2012- 11- 012331 Geothermal Energy Geumgang Electric Power Gyeonggi 013-692-2626 Lee*Ryang 2013- 06- 012799 Solar Energy Geumnam Electric Power Corporation *Soon Lee, Gyeonggi 2008-2844 Solar Energy Geumdang Electric Power Gyeonggi 031-232-2885 Yun*cheon 2009-4526 Solar Energy Geumseong Electric Fire Fighting Corporation, Gyeonggi Seo*Seok 2009-3823 Solar Energy KumO E&C Korea Co., Ltd. Gyeonggi 0323418136 Seo*Phil 2013- 11- 013078 Solar Energy Kumoh Electric Power Co., Ltd. Gyeonggi 031-297-9294 Oh*gyo 2007-0926 Solar energy Kumhi&C Co., Ltd. Gyeonggi 031-855-3133 Paek*hae 2009-4197 Solar energy Gigeon Engineering Co., Ltd. Gyeonggi 032-326-5080 *Hoon Kim 2007-0953 Geothermal Energy Gidam Co., Ltd. Gyeonggi 0313567285 Jeong *Yeon 2013- 12- 013155 Geothermal energy Origin Electric Co., Ltd. Gyeonggi 031-682-1962 Jeong *Mo 2010- 5719 Solar energy, fuel cell Length & C Co., Ltd. Gyeonggi 031-261-0999 Im*ryul 2009-5145 Solar energy, wind power, geothermal energy NowPS Co., Ltd. Gyeonggi 031-476-6266 Kwak*hwa 2014- 03- 013345 Solar Energy Nakwon Construction Co., Ltd. Gyeonggi 0312820061 Kim *Sik 2014- 04- 013474 Solar energy Namyang ENG Gyeonggi Hong*Pyo 2008-2291 Solar Energy Namyang Electric Communication Co., Ltd. Gyeonggi 031-876-3140 Jeong *Young 2009-4123 Solar Energy Namjin Construction Co., Ltd. Gyeonggi 055-747-4598 Jeong * Hwa 2008-2070 Solar energy, wind power, geothermal energy Namho Industrial Co., Ltd. Gyeonggi 02-322-3397 Park *-soon 2006-0390 Solar energy, geothermal energy Netec Gyeonggi 031-423-0136 In*sik 2006-0073 Solar Energy Noise Premier Lab Co., Ltd. Gyeonggi 031-384-1094 *Hee Jeong 2009-3010 Solar Energy New Seoul Electric Power Co., Ltd. Gyeonggi 031-318-4019 Seok*sun 2010- 11- 010330 Solar energy New Sungjin Power Co., Ltd. Gyeonggi 070-7862-7775 Park * Chul 2009-3780 Solar Energy Newell Energy Co., Ltd. Shin*hyeon, Gyeonggi 2009-5158 Geothermal energy Neulchan Construction Co., Ltd. Gyeonggi Kim*up 2008-2165 Solar Energy Daram Engineering Co., Ltd. Gyeonggi 054-251-6031 *Kwon Oh 2006-0294 Solar Energy Daram Construction Co., Ltd. Gyeonggi-do Kwon*An, Kim*bae 2008-2561 Solar energy, wind power Dalim Construction Co., Ltd. Gyeonggi 031-725-6700 Lee, *Young 2008-2136 Solar Energy Dasan Co., Ltd. Gyeonggi 031-541-4004 Choi *wook 2006-0213 Solar Energy Daseon Construction Gyeonggi Choi *Ja 2009-346

반응형

+ Recent posts