728x90
반응형

멋진 아이디어....

K-POP 사전....
이 책을 출판해서 10억을 벌었다는 소문이....


The K-POP Dictionary: 500 Essential Korean Slang Words and Phrases Every K-Pop, K-Drama, K-Movie Fan Should KnowPaperback – November 13, 2016


Learn to understand what your favorite K-Pop idols are saying on MV, TV Shows, and Dramas!

- 500 Essential K-Pop Words and Phrases
- Pronunciation Guide for Accuracy
- Definitions and Their Cultural Background
- Real Life Conversation Examples

Have you just started following K-Pop and K-Drama but can't understand the lingo? Do you want to be a part of K-Pop and K-Drama fandom but can't blend in because you don't know the jargon everyone is using? Or are you an experienced K-Pop / K-Drama fan wanting to expand your vocabulary?Then this book is for you!

The K-Pop Dictionary is designed to help you learn the most up-to-date vocabulary used in K-Pop, TV shows,and K-Dramas. As the title of this book suggests, this is not an ordinary dictionary:

It is specifically designed to teach you what the words mean in a K-Pop and K-Drama context, because without knowing the cultural background of the words, they are just a bunch of enigmas. So we have included essential information such as where the words originated, plus where, when, and how they are used. Without this, you are missing out on all the news and updates other fans are talking about!

We have also included real life examples of their use. You will gain a thorough understanding of the vocabulary, its nuances, and its origins. You can use this as a quick reference book any time you run into K-Pop and K-Drama lingo, or as a study reference by utilizing the conversation examples included on every page. Whatever your goal, this is a great way to expand your K-Pop and K-Drama knowledge; your window into the fascinating world of Korean culture!

A dictionary of honest human interaction, Korean pop culture, and everyday K-POP life. A resource for language learners confused by real-world Korean, and a tool to help you understand the world of a K-POP fan. But more importantly, great entertainment for everyone.


K-POP辞典:K-Pop、K-Drama、K-Movieファンが知っておくべきすべての韓国語のスラン語の言葉とフレーズ - 2016年11月13日

Woosung Kang(著)この本は現在お取り扱いできません。

5つ星のうち4.5 2件のカスタマーレビュー

#1 Best Sellerin Thesauruses

あなたの好きなK-PopアイドルがMV、TVショー、そしてドラマで何を言っているのかを学びましょう!

- 500本の必須K-Pop単語とフレーズ

- 正確性のための発音ガイド

- 定義とその文化的背景

- 実生活の会話の例

K-PopやK-Dramaを始めたばかりですが、その終わりを理解できませんか?あなたはK-PopとK-Dramaのファンの一員になりたいですが、みんなが使っている専門用語が分からないので混じり合えませんか?それとも、経験豊富なK-Pop / K-Dramaのファンであなたの語彙を広げたいのですか?この本はあなたのためです!

K-Pop Dictionaryは、K-Pop、TVショー、K-Dramasで使用されている最新の語彙を学ぶのに役立つように設計されています。この本のタイトルが示唆するように、これは普通の辞書ではありません:

それは、言葉の文化的背景を知らなくても、彼らは単なるエニグマの束であるため、K-PopとK-Dramaの文脈では何を意味するのかを教えるために特別に設計されています。だからどこに、どこで、どのように使用されているかといった、重要な情報が含まれています。これがなければ、あなたは他のファンが話しているすべてのニュースや最新情報を逃してしまいます!

実際の使用例を紹介しました。あなたは語彙、そのニュアンス、そしてその起源についての完全な理解を得るでしょう。 K-PopやK-Dramaのヒントを使うときは、いつでもクイックリファレンスブックとして使うことも、すべてのページに含まれる会話の例を利用して学習リファレンスとして使うこともできます。あなたの目標が何であれ、これはあなたのK-PopとK-Dramaの知識を広げる素晴らしい方法です。韓国文化の魅力的な世界へのあなたの窓!

正直な人間関係、韓国のポップカルチャー、毎日のK-POP生活の辞書。現実の韓国語が混乱している言語学習者のためのリソース、K-POPファンの世界を理解するのに役立つツール。しかし、もっと重要なのは、誰にとっても素晴らしいエンターテイメントです。


Từ điển K-POP: 500 từ tiếng Hàn và cụm từ tiếng Hàn cần thiết Mỗi K-Pop, K-Drama, K-Movie Fan nên biếtPaperback - ngày 13 tháng 11 năm 2016

bởi Woosung Kang (Tác giả)

4.6 trên 5 sao 85 đánh giá của khách hàng

# 1 từ điển bán chạy nhất

Tìm hiểu để hiểu những thần tượng K-Pop yêu thích của bạn đang nói gì về MV, Chương trình truyền hình và Phim truyền hình!

- 500 từ và cụm từ K-Pop thiết yếu

- Hướng dẫn phát âm về độ chính xác

- Định nghĩa và nền tảng văn hóa của họ

- Ví dụ về cuộc trò chuyện trong cuộc sống thực

Bạn vừa mới bắt đầu theo dõi K-Pop và K-Drama nhưng không hiểu được tiếng lóng? Bạn có muốn trở thành một phần của fandom K-Pop và K-Drama nhưng không thể hòa nhập vì bạn không biết thuật ngữ mà mọi người đang sử dụng? Hay bạn là một fan K-Pop / K-Drama có kinh nghiệm muốn mở rộng vốn từ vựng của bạn?

Từ điển K-Pop được thiết kế để giúp bạn tìm hiểu các từ vựng cập nhật nhất được sử dụng trong K-Pop, các chương trình truyền hình và K-Dramas. Như tiêu đề của cuốn sách này cho thấy, đây không phải là một từ điển thông thường:

Nó được thiết kế đặc biệt để dạy cho bạn những từ có ý nghĩa gì trong ngữ cảnh K-Pop và K-Drama, bởi vì không biết nền văn hóa của các từ, chúng chỉ là một loạt các bí ẩn. Vì vậy, chúng tôi đã bao gồm các thông tin cần thiết như nơi các từ bắt nguồn, cộng với vị trí, thời điểm và cách chúng được sử dụng. Nếu không có điều này, bạn đang bỏ lỡ tất cả các tin tức và cập nhật những người hâm mộ khác đang nói về!

Chúng tôi cũng đã bao gồm các ví dụ thực tế về việc sử dụng chúng. Bạn sẽ đạt được một sự hiểu biết thấu đáo về từ vựng, sắc thái của nó và nguồn gốc của nó. Bạn có thể sử dụng nó như một cuốn sách tham khảo nhanh bất cứ lúc nào bạn chạy vào K-Pop và K-Drama lingo, hoặc như một tài liệu tham khảo nghiên cứu bằng cách sử dụng các ví dụ hội thoại bao gồm trên mỗi trang. Dù mục tiêu của bạn là gì, đây là một cách tuyệt vời để mở rộng kiến ​​thức K-Pop và K-Drama của bạn; cửa sổ của bạn vào thế giới hấp dẫn của văn hóa Hàn Quốc!

Một từ điển tương tác con người trung thực, văn hóa pop Hàn Quốc và cuộc sống K-POP hàng ngày. Tài nguyên dành cho người học ngôn ngữ bị nhầm lẫn bởi thế giới thực của Hàn Quốc và là công cụ giúp bạn hiểu thế giới của một người hâm mộ K-POP. Nhưng quan trọng hơn, giải trí tuyệt vời cho mọi người.


K-POP 사전 : K-Pop, K-Drama, K-Movie 팬이 알아야 할 500 가지 필수 한국어 속어 및 문구 - 2016 년 11 월 13 일

Woosung Kang (저자)

5 점중 5 점 받음

# 1 베스트 Sellerin Thesauruses

MV, TV 쇼 및 드라마에서 좋아하는 K-Pop 우상이 무엇을 말하고 있는지 이해하는 방법을 배우십시오!

- 500 개의 필수 K-Pop 단어 및 문구

- 정확성을위한 발음 가이드

- 정의와 문화적 배경

- 실생활 회화의 예

방금 K-Pop과 K-Drama를 따라하기 시작 했는데도 그 말을 이해할 수 없습니까? K-Pop과 K-Drama fandom의 일부가 되길 원하지만 모든 사람들이 사용하는 전문 용어를 모르기 때문에 혼합 할 수 없습니까? 또는 경험이 풍부한 K-Pop / K-Drama 팬이 어휘를 확장하고 싶습니까? 그렇다면이 책은 당신을위한 것입니다!

K-Pop 사전은 K-Pop, TV 프로그램 및 K-Dramas에서 사용되는 최신 단어를 학습하는 데 도움을주기 위해 만들어졌습니다. 이 책의 제목에서 알 수 있듯이 이것은 일반적인 사전이 아닙니다 :

그것은 K-Pop과 K-Drama 문맥에서 단어의 의미를 가르쳐주기 위해 특별히 고안된 것입니다. 왜냐하면 단어의 문화적 배경을 모른 채 그들은 단지 수수께끼 일 뿐이 기 때문입니다. 따라서 우리는 단어의 출처와 언제 어디서 어떻게 사용했는지와 같은 필수 정보를 포함 시켰습니다. 이 기능이 없으면 다른 팬들이 말하는 모든 뉴스와 업데이트를 놓치고 있습니다!

우리는 실제 사용 사례를 포함 시켰습니다. 어휘, 뉘앙스 및 기원에 대한 철저한 이해를 얻을 수 있습니다. K-Pop 및 K-Drama 용어를 사용할 때마다 빠른 참고서로 사용하거나 모든 페이지에 포함 된 대화 예제를 활용하여 학습 참조로 사용할 수 있습니다. 귀하의 목표가 무엇이든, 이것은 K-Pop 및 K-Drama 지식을 확장하는 좋은 방법입니다. 당신의 창을 매혹적인 한국 문화의 세계로!

정직한 인간 상호 작용, 한국 대중 문화, 일상 K-POP 생활 사전. 실제 한국어로 혼란스러워하는 언어 학습자를위한 자료 및 K-POP 팬의 세계를 이해하는 데 도움이되는 도구. 그러나 더 중요한 것은 모든 사람에게 위대한 엔터테인먼트입니다.


반응형

'공부하기 > ★KOREAN language' 카테고리의 다른 글

The K-POP Dictionary  (0) 2018.11.22
I♥K-POP.com 용 자료모음 - 아이돌 그룹  (1) 2018.11.06

+ Recent posts